کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
گروه مشاور و مهندسی پاس الکترونیک از ابتدای فعالیت های خود در طراحی، نظارت و مشاور جایگاههای پخش فرآوردهای نفتی بخش خصوصی و دولتی ...
مسئولیت نظارت بر تولید و صحیح عمل کردن وسایل ایمنی و آتش نشانی کیست؟
کپسولهای متداول اطفاء حریق آتش نشانی: کپسول های اطفاء حریق آتش نشانی از نوع آبی برای آتش سوزیهای گروه الف ( A ) یعنی ( کاغذ وغیره ) مناسب هستند، اما برای آتش سوزیهای گروه ب (B )، ج ( C )، و د ( D ) از قبیل ما یعات آتش زا و آتش سوزیهای که براثرجریان برق یا عناصر فلزی واکنش پذیر می با شند منا سب نیستند...